ⓘ Spektr kontinuum ichida ozgaruvchi xususiyatlar toplamidir. Optikadan bir misol qilib kamalakni olish mumkin: undagi ranglar uzluksiz ozgarib boradi. Yoruglik s ..

                                     

ⓘ Spektr

Spektr kontinuum ichida ozgaruvchi xususiyatlar toplamidir. Optikadan bir misol qilib kamalakni olish mumkin: undagi ranglar uzluksiz ozgarib boradi. Yoruglik spektrini spektroskopiya fani organadi.

Spektr lot. spectrum - tasavvur, tasvir fizikada - 1) tizimni yoki jarayonni tavsiflovchi birorbir fizik kattalikning barcha qiymatlari majmui. S. diskret uzlukli va uzluksiz boladi; 2) birorbir nurlanishda mavjud bolgan tolqin chastotalari majmui; 3) har bir yonalishda muayyan uzunlikli yoki chastotali monoxromatik tolqin tarqaladigan qilib ajratilgan elektromagnit nurlanish; 4) ekran, fotoplastinkadagi tasvir; 5) elektromagnit nurlanish korinadigan yoruglikdan iborat bolganda S. hosil qiladigan rangli yol. Turli xil nurlanishlarning modda tomonidan yutilish va chikarish S.lari, elektromagnit tolqinlar ozgaruvchan toklarining chastota S.lari, Quyosh xromosferasining S. va boshqa kopgina S.lar organilgan. Bu ishlar optik spektral asboblar, tolqin va chastota olchagichlar va boshqa yordamida amalga oshiriladi. Kopincha tebranish chastotasi S.idan foydalaniladi. Tebranishning tabiatiga qarab elektromagnit tebranishlar Si, akustik S, optik S. xillari mavjud. Elektromagnit tebranishlar Si, ayniqsa, optik diapazondagisi tolqin uz. 103 - 10~3 mkm yetarli daraja organilgan. Optik S.ning chiqarish obyektdan yoruglik chiqayotganda hosil boladi, yutilish moddadan yoruglik otayotganda hosil boladi, sochilish va qaytarish jarayonlarida sodir boladigan xillari bor. U kimyoviy taxlidda, atom va molekulyar fizikada va boshqalarda qollanadi. Tebranish Si chizikli va tutash xillarga bolinadi. Chizikli S. chastotalari birbiridan malum kattalikda farq qiluvchi garmonik tebranishlarni, tutash S. esa chastotalari turlicha bolgan garmonik tebranishlarni oz ichiga oladi.

                                     
 • qiymatdan ortiq bo lmaganda, tutash spektr ularning energiyasi kritik qiymatga teng yoki undan katta bo lsa, chizikli spektr hosil bo ladi. Chizikli Rentgen
 • ifodalanadigan yorug lik dispersi - yasi. Anomal dispersiya yorug lik eng ko p yutiladigan spektr sohalarida kuzatiladi. O zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000 - yil
 • Astrospektrofotometriya ostro..., spektr foto va yun. metreo o lchayman amaliy astrofizikaning osmon jismlari spektrini fotometrda o lchab, ular
 • Spektrogeliograf spektr va geliograf - biror kimyoviy element ko pincha, vodorod - N yoki kalsiy - Sa ning nurlanishiga mos spektr sohasi nurlarida
 • Mozli qonuni - nurlanuvchi kim - yoviy element rentgen nurlanishi spektr chiziqlari chastotasining uning tartib raqamiga bog liqligini ifodalovchi qonun
 • spektral analiz yo li bilan tekshirayotib, noma lum elementning spektr chizig ini topishgan. Spektr chizig i indigo rangida bo lgani uchun bu yangi element Indiy
 • 74 marta kuchlidir. Quyoshdan uzokligi 27 parsek. M. komponentlaridagi spektr chiziqlarining siljishi kuzatilgan 1889 O zME. Birinchi jild. Toshkent
 • barcha chastotaga ega bo lgan tebranishlar ishtirok etsa, u holda spektr tutash spektr deyiladi. Agar T. bir - biridan chekli intervallar bilan ajralib turuvchi
 • Astrospektrofotometriu astro spektr foto va yunoncha metreo - o lchayman - Amaliy astrofizikaning osmon jismlari spektrini fotometrda o lchab, ular
 • uzunlikdagi to lqinlar sohasini o z ichiga oladigan spektrlar. Ko pincha, spektr nurlanuvchi manba tabiatiga qarab ajratiladi. Shunga asosan, atom va molekula
 • direktori. Kapitsa o ta kuchli magnit maydonini hosil qilish usulini yaratgan, spektr chiziqlarining kuchli maydon ta sirida ajralishini, metallarning elektr
 • natriy bug larini sariq natriy spektr chizig iga mos yorug lik kvanti bilan nurlatilsa, u yana qayta shu sariq spektr chizig ga mos nur chikaradi. Maxsus
 • Spektrometriya spektr va . metriya - spektrlarni o lchash nazariyasi va usullarini ishlab chiqish bilan shug ullanadigan ilmiy soha. To lqinlar uzunliklarining