ⓘ Kimyoviy reaksiya bir kimyoviy moddalar majmuining boshqa moddalarga aylanishi jarayonidir. Kimyoviy reaksiyalar spontan, yani oz-ozidan, yoki boshqariluvchi bo ..

Donor-akseptor bog

Donor-akseptor bog, koordi natsion bog - kimyoviy bogning bir turi. D a. b. bir atom ning bir juft elektroniga boshqa atom ning bosh elektron qavati togri kelganda sodir boladi. Bu boglanishda ham elektronlar ikki atom uchun umumiy boladi. Ammiak bilan vodorod ioni ning ozaro tasiri natijasida ammoniy ioni hosil bolishi bunga yaqqol misoldir. Ushbu reaksiya pirovardida tortinchi kovalent bog N - N hosil boladi. Ammoniy ionidagi barcha N - N boglar ozaro teng kuchlidir. Bu holda ammiak molekulasi - donor, proton - akseptor.

Volta ustuni

Volta ustuni - amalda ishlatish uchun yaroqli dunyoda birinchi kimyoviy tok manbai; ketma-ket ulangan bir nechta volta elementiayan iborat galvanik batareya. A. Volta taklif qilgan. V.u. elementlarining elektrodlari elektrolit shimdirilgan govak material dan qilingan qistirmali disklardan iborat. Kimyoviy reaksiya natijasida V.u. chiqiklarida potensiallar farqi vujudga keladi. Uning qiymati ketma-ket ulangan barcha elementlarning e.yu.k.ga teng boladi 100 V va undan katta bolishi mumkin. V.u. amalda qollanish mas., elektr yoyi hosil qilish bilan birga boshqa ancha mukammal kimyoviy elektr ...

Olov

Olov deb alangalanish natijasida zudlik bilan oksidlanish jarayoniga aytiladi. Bunda issiqlik, yoruglik va turli kimyoviy reaksiya mahsulotlari ajralib chiqadi. Zanglash va hazm qilish kabi sekin oksidlanish jarayonlari olov emas. Olovning korinuvchi qismi alanga deyiladi. Alanga atrofdagi gazlarni qizdiradi, kuchli olov ularni hatto ionlashtirib, plazmaga ham aylantirishi mumkin. Alanga rangi va intensivligi yoqilgan moddalar va atrofdagi gazlarga bogliq. Olov global ekologik tizim va kundalik hayotda muhimdir. Olov isitadi, undan hosil bolgan kul ogit sifatida ishlatilishi mumkin. Biroq ...

Indikatorlar

Indikatorlar -tekshiriladigan eritmadagi biror komponent konsentratsiyasining ozgarishi bilan rangi, lyuminessentsiyasini ozgartiradigan yoki chokma hosil qiladigan moddalar. I., asosan, kimyoviy reaksiya tugaganini yoki eritmadagi vodorod ionlari konsentratsiya-sini titrimetrik tahlilda ekvivalent nuqtasini aniqlash uchun qollaniladi. I. ishtirokida reaksiya pirovardida tekshirilayotgan eritma rangi ozgaradi; eritma tiniq bolgan bolsa, rangsiz yoki rangli chokma hosil boladi yoki aksincha, loyqa yoqoladi. Kislota-asos indikatorlari - muqitda vodorod ionlari konsentratsiyasi rN turlicha bo ...

Gidratlanish

Gidratlanish - kimyoviy moddalar ning suv bilan birikishi. G.da moddalar suvda eriydi. Tuzlarning gidratlanishi kop uchraydigan hodisadir, chunki tuzlar ionlardan iborat, ionlar esa kattagina elektr maydoniga ega bolgani uchun suvning qutbli molekulalarini oziga tortadi. Suvda erigan tuzning ayrim ionlari ham gidratlangan boladi. Ionlar gidratlanganda anchagina issiqdik ajralib chiqadi. Ionlarning G. issiqligi eriyotgan tuz kristalining yemirilishiga ketgan issiqlik ornini bemalol qoplaydi,shuning uchun kop tuzlar eriganda issiqyaik ajralib chiqadi. Ionlarning elektrkimyoviy harakatchanlig ...

Mitoxondriyaning elektron transport zanjiri

Mitoxondriyaning elektron transport zanjiri - bu mitoxondriyaning membranasida joylashgan oqsillar sistemasi. ETZning asosiy funksiyasi - bu NADHdan proton olib uning kislorodga berish, bunda mitoxondriyaning membranalar aro boshligida protonalar soni oshib, u yerda elektrokimyoviy potentsial paydo boladi. Elektrokimyoviy potentsial esa ATFning hosil qilishida ishtirok etadi. Eukaryotik mitokondriyada elektron transport zanjiri NADH oksidlanishidan va kompleks I NADH degidrogenazasi da ubixinon Q ning qaytarilishi bilan boshlanadi. Keyingi kompleks II Suksinat degidrogenazasi suktsinatni f ...

                                     

ⓘ Kimyoviy reaksiya

Kimyoviy reaksiya bir kimyoviy moddalar majmuining boshqa moddalarga aylanishi jarayonidir. Kimyoviy reaksiyalar spontan, yani oz-ozidan, yoki boshqariluvchi bolishi mumkin. Ikkinchi holda kimyoviy reaksiyani otkazish uchun tashqaridan biror energiya talab etiladi. Kimyoviy reaksiyalarda elektronlar harakati bosh rolni oynaydi. Kimyoviy reaksiyaga kirishuvchi moddalar reagentlar, deb ataladi. Reaksiya natijasida hosil boladigan moddalar esa kimyoviy reaksiya mahsulotidir. Kimyoviy reaksiyalar kimyoviy formulalar orqali ifoda etiladi. Kerakli mahsulotni olish uchun bir necha reaksiyalar ketma-ketligi talab etilishi mumkin, bu jarayonga kimyoviy sintez deyiladi.

Kimyoviy reaksiyalar - bir turdagi kimyoviy moddalarningtarkibi va xossalari jihatidan farq qiladigan ikkinchi turdagi moddalarga aylanish jarayoni. Kimyoviy reaksiyalarni kimyoviy tenglama bilan ifodalash mumkin, mas, sulfat kislotaga ruh tasir ettirilganda ruh sulfat va vodorod gazi hosil boladi: H2SO4+Zn=ZnSO4+H2T. Kimyoviy reaksiyalarda atomlar ozgarmaydi, bir birikmadan ikkinchisiga otadi, xolos. Kimyoviy jarayonlarda togri qaytmas reaksiya mas, vodorod yodidning vodorod va yoddan hosil bolishi: N2+12-> 2N1 bilan bir qatorda, qaytar reaksiya mas, vodorod yodidning parchalanishi:2HI H2+I2 ham sodir boladi. Kimyoviy reaksiyalardaishtirok etadigan elementlarning oksidlanish darajadari valentliklari ozgarsa, bunday reaksiyalar oksidlanish-kaytarilish reaksiyalari deyiladi. Kimyoviy reaksiyalarda molekulalar, atomlar va ionlar ishtirok etishi mumkin. Shunga kora, reaksiyalar uchga bolinadi: oddiy, ionli va radikal reaksiyalar.

Oddiy reaksiyalarda molekulalar ozaro reaksiyaga kirishadi, mas, N2+S12=2NS1. Ionli reaksiyalar ionlar ishtirokida boradi, mas, N++ON~ =N2O. Radikal reaksiyalarda oraliq mahsulot sifatida albatta erkin radikal hosil boladi. Radikal reaksiyalar, odatda, zanjir tarzida boradi k. Zanjir reaksiyalar. Togri va teskari reaksiyalar tezligi teng bolganda sistemada kimyoviy muvozanat karor topadi qarang Kimyoviy termodinamika.

Murakkab reaksiyalar, parallel reaksiyalar, ekzotermik reaksiyalar, endotermik reaksiyalar, qattiq fazali reaksiyalar ham mavjud.