ⓘ Asosli tog jinslari - Magmatik jinslar. Kremniy oksidi bilan toyinmagan va tarkibida kvars bolmagan jin-slar. Asosli tog jinslarida kremniy oksidi 50 - 55 % dan ..

Karbonatit konlari

Karbonatit konlari - ota asosli-ishqorli tarkibga ega magmatik tog jinslari formatsiyalari bilan bogliq bolgan kalsiy, magniy va temir karbonatlarining yertomir va shtoklari. Goyat qimmatbaho, noyob, tarqoq va nodir elementlarning muayyan toplami bilan tavsiflanadi. Unga quyidagilar xos: 1) ikkinchi darajali minerallar majmui; 2) aksessor minerallar toplami ; 3) jins hosil qiluvchi minerallarni nodir elementlar bilan boyitilishi; 4) diopsid, forsterit, montichellit bilan boyitilgan endokontakt zonalarning mavjudligi; 5) yol-yol teksturalar; 6) ekzokon-taktlardagi nordon tog jinslarining fe ...

                                     

ⓘ Asosli tog jinslari

Asosli tog jinslari - Magmatik jinslar. Kremniy oksidi bilan toyinmagan va tarkibida kvars bolmagan jin-slar. Asosli tog jinslarida kremniy oksidi 50 - 55 % dan ortmaydi. Nordon tog jinslariga nisbatan kaliy, natriy kam, temir, kalsiy, magniy esa kop. Mineral tarkibida asosli plagioklazlar koproq, ortoklaz, mikroklin esa kam. Bunday jinslarga gabbro, bazalt, diabaz va b. kiradi. Asosli tog jinslari Ozbekistonda Janubiy Fargona, Turkiston, Tomdi, Sulton Uvays va Nurota toglarida uchraydi.

                                     
  • O ta asosli tog jinslari ultrabazitlar, giperbazitlar - tarkibida dala shpati bo lmagan, kremnezyom kam, magniy va temir ko p bo lgan magmatik tog jinslari
  • tog jinslari va effuziv tog jinslariga bo ladilar. Tarkibidagi kremnezyom miqdoriga qarab Magmatik tog jinslarij.ning nordon, o rtacha, asosli va o ta
  • O rta tog jinslari - tarkibida 56 - 65 kremnezyom bo lgan, nordon va asosli tog jinslari o rtasidagi magmatik tog jinslari O rta tog jinslarij.ga
  • Tarkibidagi SiO2 miqdoriga qarab magmatik Tog jinslari nordon 65 dan ortiq o ta 55 - 65 va asosli 50 dan oz jinslarga bo linadi. Bundan tashqari
  • Paleotip tof jinslari paleo... va typos - tur, qiyofa - ikkilamchi jarayonlar natijasida kuchli o zgargan vulkanik tog jinslari Kaynotip tog jinslaridan
  • monoklin P. mono - mineralli o ta asosli tog jinslari piroksenitlar ni tashkil qila - di, shuningdek, boshqa o ta asosli tog jinslari peridotitlar, gars - burgitlar
  • Titanmagnetit konlari, asosan, magmatik bo lib, o ta asosli jinslar, asosli va ishqorli tog jinslari bilan bog liq sochmalarda g am uchraydi. Titanmagnetitning
  • amfibolli, bronzitli, biotitli D.larga bo linadi. D. qiya enkaygan cho kindi tog jinslari oblastlarida bor, shuningdek, vulkan lavalari va tuflarida keng tarqalgan