ⓘ Avtokataliz – reaksiya jarayonida katali-tik ta’sir etuvchi songgi yoki oraliq mahsulotlarning toplanishi natija-sida reaksiyaning tezlashishi. Reaksiya mahsulo ..

                                     

ⓘ Avtokataliz

Avtokataliz – reaksiya jarayonida katali-tik ta’sir etuvchi songgi yoki oraliq mahsulotlarning toplanishi natija-sida reaksiyaning tezlashishi. Reaksiya mahsuloti – sirka kislota SN3SOON va uning elektrolitik dissotsiatsiyasi natijasida hosil bolgan NQ ioni reak-siyani tezlashtiradi. Avtokatalitik re-aksiya tezligi avval katalizator sifatida ta’sir etuvchi mahsulot miqdorining ortib borishi sababli keskin ravishda osib, songra reaksiya jarayonida boshlan-gich moddalarning sarfi oshib borishi tufayli susayadi. Reaksiyaning boshlan-gich moddalaridan biri katalizator si-fatida ishtirok etganda ham goho "A" termini qollaniladi.