ⓘ Kvant fizika tushunchasi bolib, biror kattalikning bolinmas miqdorini bildiradi. Tushuncha zamirida ayrim fizik kattaliklarning diskretligi haqidagi kvant mexan ..

                                     

ⓘ Kvant

Kvant fizika tushunchasi bolib, biror kattalikning bolinmas miqdorini bildiradi. Tushuncha zamirida ayrim fizik kattaliklarning diskretligi haqidagi kvant mexanikasi qarashi yotadi

Kvant lot. quantum - qancha, nechta - biror fizik kattalikning diskret uzlukli tabiatga ega ekanligini tavsiflovchi va uning eng kichik bolinmas qiymatini korsatuvchi zamonaviy fizikaning asosiy tushunchasi. Mikrosistemaning ozaro tasirlashishida atom, molekula, yadrolarning yutishi yoki chiqarishi mumkin bolgan energiyaning eng kichkina miqdorini ifodalovchi kvant tushunchasini fanga 1900 y.da M. Plank kiritgan. Statsionar holatda atom energiyasi diskret qiymatlarga ega boladi. Sistema bir holatdan boshqa holatga otganda uning energiyasi shu holatlar energiyalari farqiga teng energiya kvantini - fotonni chiqaradi yoki yutadi. Energiya kvanti ye ning kattaligi Plank doimiysi 62491 1G27 ^ b-n tolqin chastotasi v ning kopaytmasiga teng: e=hv. Energiya kvantning diskret tabiatga ega bolishini fotoeffekt, gammaspektroskopiyaga oid tajribalarda isbotlangan.

Kvantlanish goyasi atrofida 1900-yillar boshida yangi fizik konsepsiya - kvant fizikasi yuzaga keld.

                                     
  • Kvant o tishlar - kvant sistemalar atomlar, molekulalar va b. ning bir holatdan ikkinchisiga o z - o zidan spontan yoki tashqi ta sirlar natijasida
  • Kvant sonlar - atom yadrosi, atom, molekulalar va boshqa kvant sistemalar, shuningdek, elementar zarralar, gipotetik zarralar, kvarklar va glyuonlarning
  • Kvant mexanikasi, to lqin mexanikasi - nazariy fizikaning juda kichik o lchamli zarralar elementar zarra, atom, molekula va h.k. harakat qonunlarini
  • Gamma - kvant u - kvant - katta energiyaga odatda 105 elektron - voltdan katta ega elektromagnit maydon kvanti. Zarra va antizarralar annigilyatsiyasida
  • generatsiyalash hosil qilish va kuchaytirish usullarini, shuningdek, kvant generator va kvant kuchaytirgich xossalarini hamda ularning qo llanishini o rganuvchi
  • Kvant coat - q. Atom soati. O zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000 - yil
  • Kvant elektrodinamika - mapdon kvant nazariyasiiiig elementar zarralarnit elektromagnit maydon bilan o zaro ta sirini o rganuvchi bo limi. Klassik elektrodinamikaaa
  • Maydon kvant nazariyasi - elementar zarralar va ularning o zaro ta siri, umuman, cheksiz ko p erkinlik larajasiga ega fizik maydonlar kvant sistemalarni
  • Kvant kuchaytirgich - uyg ongan atom, molekula va ionlarning majburiy nurlanishi hisobiga radiodiapazondagi elektromagnit to lqinlarni kuchaytiradigan