ⓘ Uglevodorodlar ..

                                     

ⓘ Uglevodorodlar

 • Uglevodorodlar - molekulalari faqat uglerod va vodorod atomlaridan tuzilgan organik birikmalar sinfi. U. tuzilishiga ko ra, atsiklik yoki alifatik molekuladagi
 • To yingan uglevodorodlar - uglevodorodlarning gomologik qatori, umumiy formulasi SpN2pQ2. atsiklik birjmalar sinfiga mansub eng oddiy vakili - metan SN4
 • To yinmagan uglevodorodlar - zanjirida bir yoki bir necha ugleroduglerod karrali bog lari bo lgan uglevodorodlar To yinmagan uglevodorodlar ga umumiy formulasi
 • redirect Diyen uglevodorodlar
 • Diyen uglevodorodlar diyenlar, diolefinlar - ikkita qo shbog li to yinmagan uglevodorodlar D. u. molekulasidagi qo shbog larning o zaro joylashuviga
 • bo lgan to yinmagan uglevodorodlar o ta tez polimerlanish xususiyatiga ega. Eng oddiy vakili divinil qarang Diyen uglevodorodlar O zME. Birinchi jild
 • Petroley efiri - to yingan ali - fatik uglevodorodlar 85 gacha 5 ta va 6 ta uglerodli uglevodorodlar aralashmasi. Rangsiz suyuqlik, qaynash temperaturasi
 • Butanlar - to yingan uglevodorodlar umumiy formulasi S4N 0. Mol. m. 58, 123, rangsiz va hidsiz gaz. Ikki izomeri ma lum: normal butan SN3 - SN2SN2SN3 va
 • a zolari o ziga xos yoqimli hidga ega bo lganligi sababli ular aromatik uglevodorodlar deb ataladi.Benzol yadrolari kondensirlangan aromatik uglevodorodlarga
 • Allellar: Allellar yun. Allellar uglevodorod 1 - 2 - diyenlar - qo shbog i ketma - ket joylashgan diyen uglevodorodlar   
 • reaksiyalarini tadqiq qildi. B.ning atsetilen, aromatik va alitsiklik uglevodorodlar sohasidagi tadqiqotlari kuchlanishlar nazariyasining kashf etilishiga
 • degidrogenlash yo li bilan aromatik uglevodorodlar olgan, shu usul bilan benzin va kerosin fraksiyalaridagi siklogeksanli uglevodorodlar miqdorini aniqyaagan, shuningdek